การปลูกมะนาว

มะนาว…พืชที่ขาดไม่ได้ในทุกๆ ยุค ราคาจะสูงปรี๊ด..ดดในฤดูแล้ง เเละจะเริ่มเบาลง เมื่อเข้าหน้าหนาว ซึ่งสามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิต ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้าต้องการจะปลูกมะนาวให้เจริญงอกงามดี มี ผลดกและคุณภาพดี ก็ควรจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบาย น้ำดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มากและควรเลือกพื้นที่ที่อยูใกล้แหล่งน้ำ ด้วยคุณลักษณะรสชาติเฉพาะตัวของมะนาว จึงไม่ยากที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมาก

เลือกสายพันธุ์ปลูก


พันธุ์มะนาวที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และปลูกกันในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ

  • มะนาวหนัง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวมีจุกเล็ก ๆ มีเปลือกค่อนข้างหนา จึงทำให้เก็บรักษาผลไว้ได้นาน
  • มะนาวไข่ มีขนาดและลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมมนเป็นส่วนมาก เปลือกบาง ผลโตกว่ามะนาวหนัง
  • มะนาวแป้น เป็นมะนาวที่สามารถให้ดอกออกผลตลอดปี ผลมีขนาดกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบาง มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แป้นรำไพ แป้นทราย เป็นต้น

การเตรียมพื้นที่ปลูก

  • พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทำคันดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร แทงร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร
  • พื้นที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 หรือ 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การปฏิบัติดูแลรักษา

  • การใส่ปุ๋ย นอกจากจะมีการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในการเตรียมดินปลูกแล้ว ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของมะนาว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ว ต้องใส่ปุ๋ยหลังจากปลูกทุก ๆ 1-2 เดือน  อัตรา 1 ช้อนแกงต่อต้น ส่วนในระยะบังคับให้ออกดอก ติดผล ควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนแกง/ต้นและการใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการรดน้ำให้ชุ่มเพื่อช่วยละลายปุ๋ยให้เป็นประโยชน์ต่อมะนาวมากที่สุด
  • การให้น้ำ ควรมีการรดน้ำอยู่เสมอสังเกตจากความชื้นของดินปลูกโดยใช้สายยางรดน้ำหรือใช้ระบบสปริงเกอร์หรือระบบน้ำหยด
  • การค้ำกิ่ง เมื่อมะนาวใกล้จะผลิดอกออกผล ต้องมีการค้ำกิ่งให้กับต้นมะนาวด้วย เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักหรือฉีกขาดโดยเฉพาะในช่วงติดผล และยังช่วยลดความเสียหาย เนื่องจากโรคและแมลงได้
  • การตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้มะนาวมีทรงพุ่มสวยและให้ผลดกปราศจากการทำลายของโรคและแมลง การตัดแต่งกิ่งควรทำหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด แล้วนำไปเผาทำลาย อย่าปล่อยทิ้งไว้ตามโคนต้น เพราะจะทำให้เป็นแหล่งสะสมโรคได้

โรคและศัตรูที่สำคัญของมะนาว