ข้อมูลบริษัท

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน


sv factory

“เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนา แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิถีของอินทรีย์ชีวภาพ”

จากปณิธานอันแน่วของ ดร.ปรียานุชและคุณมิตรดนัย สถาวรมณี (ประธานกรรมการบริหาร) สู่ความเป็น เอส.วี.กรุ๊ป ในปัจจุบัน ประกอบด้วย บริษัท เอส.วี.การเกษตร จำกัด ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านปัจจัยการผลิตพืชคุณภาพสูง และ บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด มีหน้าที่ดูแลงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ในเครือ ดังนี้

1. ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ผึ้งมังกร : ปุ๋ยอินทรีย์แท้ นวัตกรรมเอนไซม์ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่ให้ค่าอินทรียวัตถุ (OM) สูงมากกว่า 30% และมีการฉีดพ่นเอนไซม์ตลอดกระบวนการผลิต ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้เร็วขึ้น และยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชได้

2. อาหารเสริมพืชและฮอร์โมน ชนิดน้ำ ตรา ผึ้งมังกร : ธาตุอาหารสำหรับพืชในรูปแบบน้ำ ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ เพื่อพืชสามารถดูดซึมได้ทันที

3. ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลง ตรา ไทยไม่แพ้ : เชื้อรากำจัดแมลง และโรคพืช ชีวภัณฑ์ 100% ปลอดภัย

4. อาหารเสริมพืช ตรา อีซี่ : ธาตุอาหารรองเข้มข้น ใช้นวัตกรรมเอนไซม์ เป็นคีเลต ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น และลดขั้นตอนการใช้สารจับใบลงได้

ปัจจุบันบริษัท มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (OEM) ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอีกด้วย โดยมีแผนงานและการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และครบวงจรยิ่งขึ้น

“เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างสุดหัวใจ”

จากปณิธานอันแน่วแน่สู่การก่อตั้งบริษัท เอส.วี.การเกษตร จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ภายใต้การนำของ ดร.ปรียานุชและคุณมิตรดนัย สถาวรมณี (ประธานกรรมการบริหาร) โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อผลิต“ปุ๋ยทางธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดใน ประเทศ”ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการลด การใช้สารเคมีและต้นทุนในการทำการเกษตร แต่ยังคงต้องการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของพืชผลเอาไว้โดยนำ “นวัตกรรมเอนไซม์ (Enzyme Innovation)” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยต่อเนื่องกว่า ๓๓ ปี ของ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์ หญิงไทยคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรอินทรีย์ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมาใช้ร่วมในงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

ต่อมาบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานบริการลูกค้าอย่างครอบคลุม และครบวงจร จึงเกิดเป็น บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ มีหน้าที่หลัก คือ ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงในทุกรูปแบบ ทั้งร้านค้า สหกรณ์ หรือเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย ส่วน บริษัท เอส.วี.การเกษตร จำกัดทำหน้าที่หลักในการมุ่งเน้นด้านการผลิต คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรสิทธิบัตรเฉพาะเอส.วี. เพื่อรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ตรงตามสเปกและความต้องการของลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าหากแยกกันอย่างชัดเจนจะทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการลูกค้าได้ถึงขีดสุดอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนงานและการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และครบวงจรยิ่งขึ้น ดังนี้
ทีมปฏิบัติการงานดูแลลูกค้า ที่ครบถ้วนและตอบสนองความต้องการทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่

  • ทั้งฝ่ายขาย ดูแลลูกค้า ให้ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
  • ฝ่ายการตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
  • ฝ่ายฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าตรงตามความต้องการ
  • ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ดูแล ให้คำแนะนำข้อมูลการเพาะปลูก รวมถึงติดตามผล เกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ

2. นวัตกรรมเครื่องจักรที่สามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละประเภท และมีมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

3. บริษัทฯมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกการคัดสรรวัตถุดิบตลอด จนกระบวนการผลิตต่างๆร่วมกับนักวิชาการเกษตรจากสถาบันด้านการเกษตรชั้นนำ อย่างต่อเนื่องอาทิเช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทฯอีกด้วย

4. การพัฒนาระบบภายใน ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วที่สุดการขยายตลาดต่างประเทศขณะนี้บริษัทฯ

ได้จดทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, กัมพูชา โดยสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปิดบริษัทในนาม บริษัท ลาว เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการเป็นผู้ดูแล “โครงการข้าวอินทรีย์บนพื้นที่ทั้งหมด 70,000 ไร่” และทำวิจัยกาแฟร่วมกับศูนย์ค้นคว้าและขยายพันธุ์กาแฟหลัก 35 เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก แต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีโครงการที่จะขยายตลาดให้ครอบคลุม ทั้งภูมิภาค-อาเซียนอีกด้วย

บริษัท เอส.วี.การเกษตร และ บริษัท เอส.วี. วินเนอร์ จำกัด มุ่งผลิตคิดค้นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งด้านคุณภาพสินค้า รวมถึงมาตรฐานการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ในเครือเอส.วี. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีใบรับรองคุณภาพมากมายจาก หลายหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น ใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร, ใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรองรับมาตรฐาน Q จากกรมพัฒนาที่ดิน, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์(IFOAM) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าปุ๋ยผึ้งมังกรเป็นปุ๋ยคุณภาพ ได้มาตฐานทุกเม็ด จากโรงงผลิตของบริษัทเอง