บำรุงรักษาดินอย่างไรให้ถูกวิธี

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ดินเป็นส่วนหลักในการทำการเกษตร แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แต่ก็เป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรเสียการทำเกษตรหลักก็ยังต้องทำบนพื้นดิน ดินที่ผ่านการปลูกพืชมาเป็นเวลานานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม เช่น ดินแข็ง ดินขาดปุ๋ย จนในที่สุดอาจจะทำให้ปลูกพืชในบริเวณนั้นไม่ได้ผล การดูแลดินเพื่อบำรุงรักษาดินให้สามารถปลูกพืชได้นานๆ ทำได้ไม่ยาก มาดูวิธีกันค่ะ

  • ไถพรวนดินอย่างถูกวิธี

การไถพรวนดิน เป็นการกลับดินเพื่อทำให้อากาศและน้ำแทรกลงไปในดินได้ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช การพรวนดินเป็นการเพิ่มอากาศให้แก่ดิน และที่สำคัญไม่ควรใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เหยียบย่ำดินมากจนเกินไป หากดินมีชั้นดินดานตื้นเท่าควรมีการไถดินให้ลึก

  • การรักษาความชุ่มชื้นในดิน

เราสามารถรักษาความชื้นในดินได้โดยใช้ฟางหรือใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นคลุมดินเอาไว้ การปลูกพืชคลุมดินไม่ให้ผิวดินว่างเปล่า ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี

  • การปลูกพืชขั้นบันได

เมื่อพื้นที่เป็นที่ลาดเอียงมากๆ ก่อนที่เราจะปลูกพืชควรมีการปรับพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำไหลบ่า เป็นการช่วยป้องกันการพังทลายของดิน จากฝนที่ตกหนักได้อีกด้วย

  • ใส่ปุ๋ยลงในดิน

เป็นการเพิ่มธาตุอาหารหลัก ที่จำเป็นสำหรับพืชให้แก่ดิน ควรมีการใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักร่วมกัน โดยปุ๋ยเคมีจะเน้นการเพิ่มเติมธาตุอาหารให้แก่พืช ส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด

  • ปลูกพืชหมุนเวียนบำรุงดิน

การปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือปอเทือง จะช่วยให้ดินฟื้นตัวกลายเป็นดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ ดินที่มีธาตุอาหารอยู่น้อย ก็ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการของพืช เช่น ปลูกแตงโม สลับกับพืชตระกูลถั่วสลับกัน จะช่วยรักษาระดับธาตุอาหารในดินได้นานขึ้น

  • ไถกลบตอซัง

สำหรับนาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว ควรใช้ตอซังต้นข้าว หรือต้นข้าวโพดให้เป็นประโยชน์แทนที่จะเผาไฟ หรือเอาออกไปทิ้งนอกแปลง

หากเกษตรกรสามารถดูแลบำรุงรักษาดินในสวนของท่านได้ดี นับว่าได้ลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ส่วนหนึ่ง แต่กลับเพิ่มชนิดและปริมาณผลผลิตได้อีกด้วย


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

Check our bestsellers!