วิถีผักอินทรีย์ที่บ้านเมืองอ่าง

การที่เราเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้พืชที่ปลูก สิ่งที่ได้กลับมาอย่างเห็นเด่นชัด คือ โครงสร้างของดินดีมาก ค่า OM หรือปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากเดิมที่วัดพบว่ามีค่าไม่ถึง 3 แต่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาเป็น 5-6 รวมถึง ค่า พีเอชในดินเดิมมีค่าเป็นกรดอ่อน ประมาณที่ 5.4 แต่ปัจจุบันปรับดีขึ้นมาก มาอยู่ที่ 6-6.5 และลักษณะดินจะร่วนมาก ส่งผลต่อการปลูกผักทำให้เจริญเติบโตและงอกงามดี”


เมื่อครั้งยังเป็นนักวิชาการส่งเสริมการขายได้รับโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณคณาวุฒิ สุทธิเนียม นักวิชาการเกษตรสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กล่าวถึงหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เน้นให้เกษตรกรในพื้นที่ บ้านเมืองอ่าง หมู่ที่ 9 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองอ่างเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของโครงการหลวง โดยมีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในปี 2545 เป็นปีแรกที่โครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ตามคำร้องขอของชาวบ้านในพื้นที่โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมคือ การปลูกผักอินทรีย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่ม ตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอ่าง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 128 ราย จากจุดเริ่มต้น มาจนถึงวันนี้กลุ่มผู้ผลิตเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักของสมาชิกในโครงการ

โรงเรือนปลูกผักที่สนับสนุนให้กับสมาชิก

คุณคณาวุฒิ กล่าวอีกว่าในกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การ จัดการดูแล การป้องกันรักษาโรค และด้านการตลาด รวมถึงโรงเรือนสำหรับปลูกผัก รายละ 2 ครัวเรือน จากที่กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอ่าง สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ มกท.หรือมาตรฐาน IFOAM ทั้งนี้ ผลผลิตผักอินทรีย์ทั้งหมดจะส่ง จำหน่ายให้กับโครงการหลวง รวมถึงร้านอาหาร ของภาคเอกชน และผู้ส่งออกไปยังตลาด ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สำหรับชนิดของผักที่ปลูก มี 8 ชนิด เช่น ผักเบบี้ฮ่องเต้ ผักฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้ง เบบี้ แครอต ถั่วแขก เป็นต้น โดยตารางการปลูกผัก แต่ละชนิดนั้น ทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จะแนะนำ ว่า ช่วงไหนต้องปลูก ผักอะไร เพื่อให้สามารถมีผลผลิตออกมาได้ตรงกับช่วงความต้องการของตลาด

เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักของสมาชิกในโครงการ

คุณคณาวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กำลังการผลิตผักแต่ละชนิดนั้นยังไม่เพียงพอกับความ ต้องการของตลาด เพราะกำลังการผลิตจะขึ้น อยู่กับจำนวนโรงเรือน ตอนนี้จึงวางแผนที่จะ สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักเพิ่มให้กับเกษตรกรเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

“ทั้งนี้ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการดูแลใหม่ๆ ทุกปี พร้อมกนั้นนจะมีจ้าหน้าทขี่องสถานีเข้ามาติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนด้านการผลิต และการตลาด”

ทุกอย่างที่สมาชิกของกลุ่มดำเนินการนั้น จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การเกษตรอินทรีย์ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเครงครัด อีกทั้งยังมีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการดูแล จนเห็นผลอย่างน่าพอใจจากข้อมูลที่ คุณคณาวุฒิ ให้ทำ สรุปได้ว่าในการปลูกผักในโรงเรือน ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ปลูกผักซ้ำทุกปีนั้น จะต้องมีการป้องกันในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการสะสมของโรคและแมลง


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

Check our bestsellers!