ปัญหาสินค้าเกษตรที่พบในกลุ่มอี.ยู.

อี.ยู. เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของไทย ปัญหาสินค้าไทยที่ทาง อี.ยู. ตรวจพบ ได้แก่ปัญหาสารตกค้างประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสารตกค้างจากสารเคมี และสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อรา สารโลหะหนัก ตามลำดับ ต่อมาเป็นปัญหาจากการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่างๆเมื่อ พบปัญหาต่างๆ ดังกล่าวแล้ว อี.ยู มีมาตรการอย่างไร เรามาดูกันค่ะ

ในรายละเอียดปัญหาสินค้าไทยที่ทางอียูตรวจพบ จำนวน 22 รายการเป็นปัญหาสารตกค้างประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสารตกค้างจากสารเคมี และสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อรา สารโลหะหนัก  ตามลำดับ ต่อมาเป็นปัญหาจากการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ รวม 39 รายการ

..ลักลอบ นำเข้า..
แม้สินค้าจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองแต่ก็ยังพบว่ามีการตรวจพบการซุกซ่อน หรือ ลักลอบส่งออกพืชผักผลไม้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่มีใบรับรองสุขอนามัย แนบไปกับสินค้า ต้องยอมรับว่าปัญหานี้นำมาสู่ การระงับส่งออกชั่วคราวนี้ ปัญหามาจากการลักลอบส่งออกและซุกซ่อนสินค้ารวมทั้งการแจ้งนํ้าหนักหรือจำนวนการส่งออกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ส่งออกบางราย โดยกรมวิชาการ เกษตรได้รับแจ้งจากประเทศปลายทางว่ามีการตรวจพบการซุกซ่อนและลักลอบการส่งออกพืชผักผลไม้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบไปกับสินค้า โดยเฉพาะใบมะกรูดซึ่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฏหมายของสหภาพยุโรป

previous arrow
next arrow
Slider

เส้นทางการตรวจรับรองก่อนถึง..ที่หมาย

การส่งออกสินค้าพืชไปยัง อี.ยู. ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน (NPPO) ซึ่งในประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ดังกล่าว คือ กรมวิชาการเกษตร โดยพืชที่จัดเป็นสินค้าควบคุมจะต้องผ่านการตรวจสอบและมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) แนบไปกับสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าได้มีการตรวจสอบและเป็นไปตามกฏระเบียบของประเทศผู้นำเข้าการตรวจสอบสารตกค้างและจุลินทรีย์ในพืชควบคุมเฉพาะ จะตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ และห้องปฎิบัติการเอกชนภายใต้การดูแล ของกรมวิชาการเกษตร โดยสินค้าที่จะสามารถส่งออกได้จะต้องมาจากแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองระบบ GAP และผ่านการคัดบรรจุจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบ GMP ซึ่งผลการสุ่มตรวจสอบสินค้าจากห้องปฏิบัติการ เอกชน หรือ ที่เรียกว่า ใบรายงานผลการวิเคราะห์จะต้องถูกส่งมาให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรอง สุขอนามัยให้แก่ผู้ส่งออก สำหรับการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันในพืชควบคุม ดำเนินการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรโดยผลผลิตที่จะส่งออกต้องมาจากแปลงของเกษตรกร ที่ได้รับการรับรองระบบ GAP ผ่านการคัดบรรจุจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP โดยสินค้าจะต้องมีการสุ่มตรวจ ศัตรูพืชกักกัน ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน สินค้าที่ถูกตรวจพบจะถูกคัดทิ้งในขณะที่ส่วนที่ตรวจสอบแล้วไม่พบศัตรูพืชกักกัน เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้แก่ผู้ส่งออก

ที่มาข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์/ www2.thaieurope.net/ www.thansettakij.com


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม