เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่2

เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่2

การรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ

ใส่ความเห็น