เกษตรธรรมชาติแบบเกาหลี

เกษตรธรรมชาติแบบเกาหลีนั้นมีความแตกต่างกับเกษตรธรรมชาติของ ฟูกูโอกะ โดยวิธีการของ โช ฮาน คิว จะมีการนำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนใกล้เคียงอย่าง ดินแดงในป่า รำข้าวจากข้าวเปลือก มูลสัตว์ที่หาได้ทั่วไป มาหมักรวมกับ จุลินทรีย์ท้องถิ่น โดยเลือกวัสดุที่สามารถสลายตัวได้เร็วใช้แรงงานไม่มาก จึงทำให้ได้มูลค่าตอบแทนสูงขึ้นในระยะเวลาที่ไม่แตกต่างกับระบบการทำการเกษตรในปัจจุบัน จึงได้รับความนิยม ใช้กันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยวิธีของ ฟูกูโอกะ จะเน้นไปที่การฟื้นฟูโดยจุลินทรีย์เพียงที่เดียว ไม่ได้มีการนำวัสดุต่างๆ มาช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร วิธีของฟูกูโอกะ จะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนมากกว่า จึงไม่เป็นที่นิยม แต่เกษตรธรรมชาติแบบเกาหลีนั้นจะใกล้เคียงกับ เกษตรธรรมชาติแบบคิวเซ โดยจะแตกต่างเพียงเกษตรธรรมชาติแบบคิวเซจะใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) เป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตออกมาสำเร็จรูป เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งการเกษตรธรรมชาติแบบเกาหลีจะเน้นไปที่การนำจุลิทรีย์ท้องถิ่งเป็นหลัก โดยมีหลักการว่า จุลินทรีย์นั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละที่ ซึ่งจะมีความสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งชนิดของจุลินทรีย์และปริมาณจุลินทรีย์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน หลายพันปี

วิธีการทำเกษตรธรรมชาติแบบเกาหลี

บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนของธรรมชาติ
บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนของธรรมชาติ
  • ต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนของธรรมชาติ เพราะว่าการทำเกษตรแบบเกาหลีคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทุกอย่างจะมีหน้าที่ของตนเอง ทำงานร่วมกันเป็นวัฎจักร บริหารทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหมาะสมที่สุด โดยการทำเกษตรธรรมชาติเกาหลี โช ฮาน คิว จะเน้นให้เกษตรกรรู้จักบทบาทของตนเองในการทำการเกษตร ยอมรับการทำงานของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ในธรรมชาติ โดยความสำคัญของการทำเกษตรธรรมชาติเกาหลีก็คือ ทุ่มเทแรงงาน และมีสุขภาพที่ดีจากการทำงานรวมกับธรรมชาติ
ฮาน คิว โซ ค้นพบโดยบังเอิญจากน้ำหมักดองจากการหมักกิมจิ ซึ่งในน้ำหมักดองนั้นมีส่วนประกอบของฮอร์โมน จุลินทรีย์
ฮาน คิว โซ ค้นพบโดยบังเอิญจากน้ำหมักดองจากการหมักกิมจิ ซึ่งในน้ำหมักดองนั้นมีส่วนประกอบของฮอร์โมน จุลินทรีย์
  • ในประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศในเขตหนาว ซึ่งจะมีฤดูการทำการเกษตรอยู่เพียง 4-5 เดือน ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปเก็บรักษาในรูปแบบของการน้ำหมักดอง ซึ่ง โช ฮาน คิว ค้นพบโดยบังเอิญจากน้ำหมักดองจากการหมักกิมจิ ซึ่งในน้ำหมักดองนั้นมีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมกับพืช อย่าง เอนไซม์ ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่างๆ เช่นกรดอมิโน วิตามิน ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงเกิดการทำน้ำหมักจากเศษวัตถุดิบที่เหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆ ตัวมาใช้ประโยชน์ มากกว่าการซื้อมากจากแหล่งอื่น และยังพบอีกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ ท้องถิ่นนั้นๆ ประมีสิทธิภาพและมีการปรับตัวได้ดีได้ที่สุด มีความหลากหลาย เกษตรธรรมชาติเกาหลีจะเน้นที่ความหลากหลาย ไม่เจาะจงเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง
ดร.โช ฮาน คิว (Dr. Cho Han Kyu)
ดร.โช ฮาน คิว (Dr. Cho Han Kyu)
  • สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับธรรมชาติในกระบวนการผลิตนั้น มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรูปของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ได้สร้างหรือเลียนแบบสภาพแวดล้อมให้เหมือนธรรมชาติ จึงทำให้ไม่พบจุลินทรีย์ที่มีความเฉพาะ ฉะนั้นเกษตรกรต้องยอมรับในความสุขของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติ สังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติ ของพืชที่เพาะปลูก และสัตว์เลี้ยง ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจหลักของการทำเกษตรธรรมชาติที่แท้จริง
น้ำหมักชีวภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้าของไทย มีหลากหลายสูตรที่เหมาะสม ในเเต่ละพิ้นที่
น้ำหมักชีวภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้าของไทย มีหลากหลายสูตรที่เหมาะสม ในเเต่ละพิ้นที่
  • เชื่อในสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เกษตรกรควรปล่อยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติช่วยเหลือกันเองก่อน แล้วดูแลสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้เหมาะสมและใช้วิธีการอย่างถูกต้อง หากมีแมลงรบกวนก็ควรหาทางควบคุมตัวอ่อนของแมลง หากวัชพืชมีการงอกก็ควรใช้วิธีการหยุดการงอกของเมล็ดวัชพืช การปล่อยให้วัชพืชนั้นเกิดขึ้นจะแย่งการหาอาหารของพืชหลัก จนเกิดความสมดุลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆ และลดการใช้สารเคมี

นำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาผสมกับสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่น

การทำเกษตรธรรมชาติเกาหลี เป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาผสมกับสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของธรรมชาติ ช่วยให้ธรรมชาติท้องถิ่นนั้นๆ ทำงานร่วมกัน ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่เน้นให้นำจุลินทรีย์ต่างถิ่นมาใช้


Contributor :


ผู้นำด้านนวัตกรรม-เกษตรชีวภาพ Leader in Agricultural Biotechnology Innovation


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน