เตรียมสภาพต้นเพื่อชักนำให้ทุเรียนออกดอกกัน

เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนอกจากจะมุ่งผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิตแล้ว ผู้ผลิตยังต้องคำนึงถึงการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดด้วย ซึ่งในการเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตนั้น เกษตรกรต้องมีความรู้และความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของต้นเพื่อการติดดอก ออกผล ตลอดจนการเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพี่อเป็นแนวทางในการจัดการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมต้น นอกจากจะมีความสำคัญต่อเนื่อง ถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดแล้ว ความพร้อมของต้น ในที่นี้หมายถึง การที่ต้นมีใบเขียวเข้มเป็นมัน ทรงพุ่มสวยงาม ความหนาแน่นของใบดี ใบ กิ่ง ลำต้น ปราศจากโรคและแมลงเข้าทำลาย ต้นมีการสะสมอาหารเพียงพอ ปัจจัยที่ควรพิจารณาสำหรับการเตรียมสภาพต้นให้สมบูรณ์ถึงขีดสุด เพื่อการออกดอก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเพื่อให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อการออกดอก หรือการเพิ่มการติดผล หรือแม้แต่การเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียน ปัจจัยหลักที่ควรพิจารณาดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโต


การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสภาพความพร้อมของต้น เพื่อการออกดอกของพืช โดยมีคลอโรฟิลล์ชนิดต่างๆ เป็นตัวดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเคมี เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงและเพิ่มปริมาณการสะสมพลังงาน เพราะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจากต้นทุเรียน จะมีการสูญเสียอาหารสะสมและแร่ธาตุต่างๆ ไปในปริมาณสูง ประกอบกับใบทุเรียนที่เหลืออยู่หลังการเก็บเกี่ยวมักจะเป็นใบแก่ใกล้เสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงต่ำ อาหารสะสมและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในใบส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายไปใช้ในการพัฒนาการของผล ดังนั้นต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวจะมีความต้องการพลังงานหรืออาหารสะสมในปริมาณสูง เพื่อชดเชยส่วนที่สูญเสียไป และ/หรือเพื่อความยืนยงของกระบวนการต่างๆ

Arrow
Arrow
Slider
 • ความเข้มและความยาวนานของแสงแดด

  เมื่อต้นทุเรียนได้รับปริมาณแสงแดดในระดับความเข้มแสงที่เหมาะสม และในเวลาที่นานพอ ทำให้การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเกิดขึ้นได้เร็ว เป็นไปตามกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมต้นกดี การออกดอกก็เร็วขึ้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าทุเรียนได้รับปริมาณ แสงแดดที่มีความเข้มแสงต่ำในช่วงเวลาสั้นๆ ในแต่ละวัน จะทำให้การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเกิดขึ้นช้า ดังนั้นต้นทุเรียนจะต้องใช้เวลานานยิ่งขึ้นในการสร้างความพร้อมต้นเพื่อการออกดอก

 • อุณหภูมิที่เหมาะสม

  อุณหภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวน การสังเคราะห์แสง การหายใจ กระบวนการเมทาโบลิซึม การคายน้ำ และการดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้ โดยทำให้การทางานของเอนไซม์ต่างๆ ช้าลง ซึ่งทาให้อัตราการเกิดกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ข้างต้นช้าลงด้วย ต้นทุเรียนต้องใช้เวลานานในการสร้างความพร้อมต้นเพื่อการออกดอกและยังมีผลต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาการของตายอด (อ่าน ตา-ยอด นะคะ) ช้าลงหรือหยุดชะงัก ในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิสูงจะเกิดอัตราการเกิดกระบวนการทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอัตราการหายใจ ต้นทุเรียนจึงต้องใช้พลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรต มาใช้ในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อการซ่อมแซมอวัยวะ/โครงสร้างส่วนที่สึกหรอในปริมาณมาก ในการสร้างการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาน้อยลง การสะสมอาหารเพื่อการสร้างความพร้อมต้นก็ช้าลงด้วย อุณหภูมิประมาณ 22-34 °C จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ การสะสมพลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตมีมาก ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาและสร้างความพร้อมสาหรับการออกดอกได้เร็วขึ้น

 • ความสมบูรณ์ของดิน

  ดินที่ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของออกมาได้มาก เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์เอนไซม์ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงที่จำเป็นต่อการสร้างสภาพความพร้อมของต้นทุเรียนเพื่อการออกดอก ถ้าต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมหรือการขาดสมดุลของธาตุอาหาร จะมีผลทาให้รูปร่างและสีของใบทุเรียนเปลี่ยนไป ต้นทุเรียนไม่สามารถสังเคราะห์เอนไซม์บางชนิดได้ หรือเกิดอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา มีผลให้ต้นทุเรียนมีสภาพไม่พร้อมเพื่อการออกดอก แต่ถ้าต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารที่จาเป็นเพียงพอ และมีสัดส่วนของธาตุอาหารแต่ละชนิดเหมาะสม จะทำให้ต้นสมบูรณ์ ใบมีสีเขียวเข้ม และมีปริมาณมาก ทนทานต่อการเข้าทาลายของโรคและแมลง และมีการสะสมอาหารเพียงพอพร้อมสาหรับการออกดอก

 • ความชื้นในดิน

  หากได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้รูปร่างของเซลล์ผิดไปจากเดิม นอกจากนี้ น้ำยังเป็นตัวละลายช่วยในการละลายของธาตุอาหารพืชในดินให้อยู่ในรูปของสารละลายที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ น้ำเป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการต่างๆ ภายในพืช และช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืช ดังนั้นจึงถือได้ว่าน้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยสำคัญในกระบวนการสรีรวิทยาและกระบวนการทางชีวเคมีในพืช ทั้งในด้านการสร้างพลังงานของพืช ซึ่งได้แก่การสังเคราะห์แสงและเป็นตัวพาธาตุอาหารเข้ามาในต้นพืช “อากาศ” ในดินจะเป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณน้ำ รากมีความจำเป็นต้องใช้อากาศในการหายใจ ถ้าดินมีการถ่ายเทอากาศดีจะมีความสามารถในการรับออกซิเจนเข้าสู่ดิน และปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในอัตราที่ทำให้ดินมีออกซิเจนเพียงพอแก่การหายใจของพืชตลอดจนจุลินทรีย์ดิน และคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ตกค้างในดินจนเป็นพิษแก่พืชได้ ดังนั้นดินควรมีความชื้นพอเหมาะ การปลดปล่อยน้ำและออกซิเจนแก่รากทุเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เพียงพอ มีพลังงานเพียงพอสาหรับการเจริญเติบโตและการออกดอก

 • โรคและแมลงศัตรูพืช

  ในตลอดกระบวนการการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขา การเจริญพันธุ์และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นทุเรียนจะมีโรคและแมลงรบกวนมากมายหลายชนิด มีทั้งประเภทก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากหรือตายได้ ลักษณะการเข้าทาลายของโรคและแมลงจะมีตั้งแต่การเข้าทำลายที่ใบ กิ่ง ลำต้น หรือท่อน้ำเลี้ยง ท่ออาหาร มีผลทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง และการเคลื่อนย้ายสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ตลอดจนธาตุอาหารต่างๆ ภายในพืชลดลง การสร้างความพร้อมของต้นเพื่อการออกดอกก็ลดลงด้วย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีการส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสภาพความพร้อมของต้นเพื่อการออกดอกของทุเรียน อย่าลืมนะคะ ยิ่งออกดอกมาก โอกาสติดลูกก็ย่อมมีมากเช่นกันนะคะ

ข้อมูลทางวิชาการ : กรมวิชาการเกษตร ภาพประกอบสวยๆ : “คุณโตโน่ตะวัน” ลูกค้าที่บำรุงและป้องกันในเเบบวิถีอินทรีย์


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ ชีวิตยืนยาว