เพลี้ยแป้งในน้อยหน่า

ปัจจุบันการส่งออกน้อยหน่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จากการสุ่มตรวจสินค้าออก ที่ด่านตรวจพืชสนามบินสุวรรณภูมิ พบเพลี้ยแป้งติดมากับผลผลิตบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหาการส่งออก เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูสำคัญในน้อยหน่าที่ทำให้ชาวสวนต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นปัญหาการส่งออกในอนาคตได้ ประเทศที่นำเข้าน้อยหน่าจากไทย เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฮ่องกง เป็นต้น

 

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงอยู่ในอันดับเฮมิพเทอร่า (Hemiptera) วงศ์ Pseudococcidae เพลี้ยแป้ง ที่พบในน้อยหน่ามีหลายชนิด เช่น Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ Ferrisia virgata (Cockererell) สำหรับสกุล Dysmicoccus พบระบาดในน้อยหน่า รวมถึง สับปะรด กาแฟ ฝ้าย ทานตะวัน หม่อน กล้วย และพืชตระกูลส้ม

เพลี้ยแป้งลักษณะตัวสีขาว มีสารสีขาวคล้ายแป้งติดอยู่ตามตัว เพลี้ยแป้งมีลักษณะการทำลายน้อยหน่า โดยพบดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผล ขั้วผล และใบ มักพบตัวเพลี้ยแป้งเกาะอยู่ตามร่องตาของผล โดยในขณะเดียวกันจะผลิตสารพิษออกมาทำให้ผลเหี่ยว นอกจากจะทำลายผลผลิตโดยตรงแล้ว ยังทำให้ผลผลิตสกปรกเนื่องจากมีราดำที่เกิดจากมูลหวานของเพลี้ยแป้ง

พื้นที่ปลูกน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมของประเทศไทยที่สำคัญอยู่ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ดนเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกน้อยหน่าพันธุ์หนังและพันธุ์ฝ้ายมากที่สุด ปัจจุบันน้อยหน่าลูกผสมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ชาวสวนให้ความสนใจและปลูกเพิ่มกันมากขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นพันธุ์ที่ทำรายได้สูงให้กับชาวสวนเนื่องจากให้ผลผลิตสูง ผลผลิตส่วนใหญ่มากกว่า 90% ใช้บริโภคภายในประเทศ และมีการส่งออกประเทศใกล้เคียง  ดังข้างต้น

การแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งในน้อยหน่ามีมานานเเล้ว หลากหลายรูปแบบทั้ง หนึ่งในวิธีที่หลีกเลี่ยงสารเคมี มีการแนะนำสารชีวินทรีย์ เช่น เชื้อราเมทาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอย สารสกัดสะเดา เป็นต้น ซึ่งป้องกันเพลี้ย และแมลงในระยะยาวได้

ที่มา : งานศึกษาของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลง