ผักไฮโดร

ไตรโคเดอร์มา ใช้ได้ดีในผักไฮโดรโพนิกส์พร้อมอาหารทางน้ำ หรือฉีดพ่น ซึ่งสะดวก และปลอดภัยต่อเกษตรกร

ใส่ความเห็น