6โรคอันตรายของมะม่วง

โดยทั่วไปแล้ว มะม่วงเป็นพืชที่ค่อนข้างทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคพืชหลายชนิด  และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ผันแปรอย่างรวดเร็วได้ดีพอสมควร  แต่ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะม่วงแล้ว  มีโรคพืชหลายชนิดที่ทำลายความเสียหายโดยทำให้ผลผลิตลดลงหรือไม่มีผลผลิตเลย  และทำให้คุณภาพของผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ  ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ  และนอกเหนือจากนั้นยังเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการผลิตมะม่วงเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ หากปัญหาโรคต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้รับการเอาใจใส่  และแก้ไขอย่างถูกวิธี  สำหรับโรคของมะม่วงเท่าทีพบในประเทศไทยก็มีอยู่มากมายหลายชนิด  บางชนิดก็ทำความเสียหายให้อย่างรุนแรง  บางชนิดก็ไม่ทำความเสียหายมากนัก  ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)

สาเหตุ: เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

ลักษณะอาการ

ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่จะปรากฏอาการจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็กจำนวนมาก แผลที่อยู่ใกล้กันอาจจะลุกลามติดกัน ทำให้เกิดแผลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน โรคที่เกิดรุนแรงจนกระทั่งกิ่งมะม่วงอาจจะแสดงอาการไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มตั้งแต่ปลายยอดลุกลามลงมาด้านล่าง ช่อดอกจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็ก หากมีการระบาดรุนแรงช่อดอกอาจจะแสดงอาการไหม้ดำเสียหายหมดทั้งช่อสำหรับอาการบนผลอ่อนจะปรากฏแผลสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็กบนผลอาการของโรคจะเด่นชัดขึ้นเมื่อผลเริ่มสุก แผลจะขยายใหญ่ขึ้นมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำเชื้อราจะเข้าทำลายเฉพาะผิวของผลเท่านั้น

วิธีป้องกัน

ใช้ราแบค ในการกำจัดโรค

โรคราแป้ง (Powdery Mildew)

สาเหตุ: เชื้อรา Oidium mangiferae Berthet

ลักษณะอาการ

เชื้อราสามารถเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของมะม่วง เช่น ใบช่อดอกและผลอ่อน สังเกตได้ง่ายเพราะเชื้อราสร้างเส้นใย และ สปอร์คล้ายผงแป้งสีขาวขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆ ของมะม่วง ใน กรณีที่เชื้อราเข้าทำลายระยะดอกจะทำให้ช่อดอกแห้งและดอกร่วง บางช่อดอกร่วงหมดทั้งช่อเหลือไว้แต่ก้านช่อดอกที่มีผงสีขาวคลุมอยู่ ส่วนในระยะผลอ่อนจะพบบริเวณก้านผล ถูกทำลาย ทำให้ผลอ่อนร่วงเกือบหมด หรือร่วงหมดทั้งช่อกันราที่เข้าทำลายก้านผลอ่อนบางครั้งลุกลาม ไปสู่ผลด้วยผลอ่อนปกคลุมด้วยราสีขาว ทำให้ผลอ่อนแห้งเป็นสีน้ำตาล และร่วงในที่สุดส่วนผลมะม่วงที่โตเมื่อมีผงสปอร์สีขาวของราแป้งขึ้นปกคลุมจะแสดงอาการที่ผิวตกกระเป็นคราบสีเทาหรือสีน้ำตาล

วิธีป้องกัน

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา/ ราแบค ในการกำจัดโรค

 

โรคใบจุดสาหร่าย (Algal leaf spot)

สาเหตุ: สาหร่ายสีเขียว Cephaleuros virescens Kunze

ลักษณะอาการ

บนใบมะม่วงจะพบจุดแผลสาหร่ายขนาดเล็ก มีสีส้มหรือสีสนิมแดง นูนขึ้นคล้ายกำมะหยี่จุดแผลเกิดขึ้นได้ทั้งใบด้านบนและด้านล่างแผลขนาดเล็กอาจจะลุกลามรวมกันกลายเป็นแผลขนาดใหญ่ได้ในระยะหลังแผลจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมเขียวซึ่งเป็นอีกระยะหนึ่งของวงจรชีวิตของเชื้อโรคบางครั้งจะพบแผลสีส้มบนกิ่งของมะม่วง ทำให้เปลือกแตกเพราะเส้นใยของสาหร่ายเจริญเข้าไปในเนื้อเยื่อด้วยเชื้อจะสร้างสปอร์ขึ้นมาเป็นส่วนขยายพันธุ์ สปอร์ถูกลม หรือน้ำเป็นตัวช่วยพัดพาไปในการแพร่ระบาด

วิธีป้องกัน

ใช้ราแบค ในการกำจัดโรค

 

โรครากํามะหยี่ (Felt fungus)

สาเหตุ: เชื้อรา Septobasidium bogoriense Pat.

ลักษณะอาการ

พบตามกิ่งของมะม่วงและลินจี่ โดยมีเส้นใยสีขาวหรือสีน้ำตาลชมพูปนน้ำตาลอ่อนคล้ายกำมะหยี่ ขึ้นปก คลุมรอบกิ่งเป็นช่วงสั้นๆ ถ้าตรวจดูผิวเปลือกใต้แผ่นเชื้อราที่ปกคลุมในระยะแรก ลักษณะของเนื้อไม้ปกติส่วนใหญ่พบในสภาพสวนมะม่วงที่มี ทรงพุ่มทึบ และมีสภาพความชื้นสูง

วิธีป้องกัน

ใช้ราแบค ในการกำจัดโรค

 

โรคยางไหล กิ่งแห้ง (Gummosis and twig blight)

สาเหตุ: เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae (Pst.) Griffon & Maubl. (Botryodiplodia theobromae Pal.)

ลักษณะอาการ

บริเวณลำต้นและกิ่งมะม่วงบางพันธุ์มีลักษณะเป็นจุดน้ำยางสีน้ำตาลแตกไหลเยิ้มออกมาจากผิว และไหลย้อยลงส่วนล่างของลำต้นหรือบางกิ่งพบเกิดกระจัดกระจายบนลำต้นมะม่วงเมื่อตัดเนื้อเยื่อดูจะพบแอ่งบุ๋มของน้ำยางข้นสีขาวครีมเมื่อเข้าทำลายยอดมะม่วงจะทำให้ยอดเหี่ยวแห้งตายเป็นยอดๆเมื่อถากดูเนื้อเยื่อเปลือกที่แห้งตายจะมีสีคล้ำ

วิธีป้องกัน

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา/ ราแบค ในการกำจัดโรค

โรคราดํา (Sooty mold)

สาเหตุ: เชื้อรา Meliola mangiferae Earle
เชื้อรา Capnodium mangiferae Cooks Broom
และเชื้อราชนิดอื่นอีกหลายชนิด

ลักษณะอาการ

กลุ่มเชื้อราดำเจริญเป็นกลุ่มบนใบ กิ่ง ยอด และช่อดอกเชื้อเจริญบนของเหลวที่แมลงขับถ่าย เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ และแมลงปากดูดบางชนิด เจริญเป็นแผ่นบางๆ มักเกิดกระจัดกระจายบนใบ และเจริญเชื่อมกันทำให้เห็นเป็นปื้นสีดำ เชื้อราจะไม่เข้าทำลายเนื้อเยื่อของมะม่วง แต่เชื้อที่เคลือบอยู่บนใบจะทำให้การสังเคราะห์แสงได้น้อยลงเมื่อเจริญอยู่บนผลจะเริ่มเข้าตั้งแต่ขั้วผล แต่จะ ไม่คลุมทั้งผลทำให้ผิวมะม่วงสกปรก คุณภาพและราคาของผลผลิตลดลง

วิธีป้องกัน

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา/ ราแบค ในการกำจัดโรค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันกำจัด เพลี้ยซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้เกิดโรคราดำด้วย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม