การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา

1136

การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา ในการควบคุมโรคพืช ด้วยวิธีชีวภาพหมายถึง การใช้สิ่งมีชีวิตพวก จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมายับยั้งหรือทําลายเชื้อโรค  จนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจ ด้วยวิธีง่ายๆกันนะคะ

 

การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา  ควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพเป็นกระบวนการธรรมชาติ จึงจําเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ใช้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อปฏิปักษ์ที่นํามาใช้ควบคุมโรค วิธีนำไปใช้ให้เกิดผล จึงจำเป็นนะคะ

ที่มา :  ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!