ด้วงแรดมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

1531

ด้วงเเรดมะพร้าว แมลงที่ชอบซ่อนตัว ทั้งตัวเต็มวัย หนอนวัยต่างๆ ดักแด้ และไข่ จึงพบอยู่ในที่มืด ตัวเต็มวัยของ ด้วงแรดมะพร้าว เท่านั้นที่ทำลายพืชสด มักพบในแหล่งอาหาร เช่น ภายในรูเจาะบนยอดมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน ซึ่งอาจพบมากกว่า 1 ตัว ในต้นปาล์มประดับเคยพบด้วงแรดซุกซ่อนตามโคนกาบทางมากกว่า 10 ตัว นอกจากนี้ยังพบในแหล่งขยายพันธุ์อีก ตัวเต็มวัยด้วงแรดจะบินออกหากินในเวลาพลบค่ำและเวลาก่อนตะวันขึ้น มักพบด้วงแรดมาเล่นแสงไฟหลังฝนตก ในเวลากลางคืน ด้วงแรดมักบินไปมาในระยะทางสั้นๆ ระหว่างแหล่งอาหารและแหล่งขยายพันธุ์เท่านั้น มีรายงานว่าด้วงแรดบินได้นาน 2-3 ชั่วโมง รวมเป็นระยะทางไกล 2-4 กิโลเมตร

การระบาด

ในสภาพธรรมชาติที่มีความสมดุลมักไม่พบการระบาด การระบาดที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยปละละเลยของเกษตรกรที่ปล่อยให้มีแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น

แหล่งขยายพันธุ์

แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดได้แก่ซากเน่าเปื่อยของลำต้น ตอมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน ซากทะลายปาล์มน้ำมัน กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว กากเม็ดกาแฟ กากปาล์ม รวมทั้งซากพืชต่างๆ ที่เน่าเปื่อย ฯลฯ

วงจรชีวิต

ลักษณะการทำลาย

เฉพาะตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าว เท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบของมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด

การใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว

การใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุม ด้วงแรดมะพร้าว เป็นวิธีการป้องกันกำจัดทางชีววิธีที่ได้ผลในระยะยาว ไม่มีพิษตกค้าง มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม โดยราเขียวเมตาไรเซียมมีความคงทนสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี และมีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มแมลงอาศัย

เตรียมกองล่อขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร ในพื้นที่ที่พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าว เพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์และวางไข่ วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและด้วงแรดชอบ ได้แก่ ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย ขี้วัว แกลบ และเศษหญ้า โดยใช้ใส่ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ผสมคลุกรวมกัน รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไป ทิ้งไว้จนวัสดุในกองสลายตัวและอุณหภูมิภายในกองเย็นลง จึงนำเชื้อเมธาไรเซียมที่ผลิตได้ไปโรยในกองล่ออัตรา 200–400 กรัม/กอง เมื่อด้วงแรดมาวางไข่ในกองล่อตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดเชื้อรา ในระยะนี้จะต้องควบคุมกองล่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เมธาไรเซียมสามารถงอกและเจริญเติบโตได้ เมธาไรเซียมในกองล่อจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นานประมาณ 6 – 12 เดือน

เมตาฟูลาร์

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร/ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุราษฎร์ธานี/ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!