ปรับปรุง “ดิน” อย่างไร ให้ปลูกพืชผักได้ผลดี มีคุณภาพ

526

ปัญหาเรื่องดินนี่ เป็นปัญหาที่เชื่อว่าเกษตรกรทุกคนจะต้องพบเจอกันเสมอ อยู่ที่ว่าจะเจอมากหรือน้อย และหลาย ๆ ท่าน ซึ่งบางท่านก็เป็นเกษตรกรมือใหม่ อาจจะกำลังพยายามหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ เพื่อให้การเพาะปลูกเป็นไปได้อย่างราบรื่น

แต่ก่อนจะลงมือแก้ไขได้ ก็ต้องมาดูกันก่อนว่า อะไรที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพและไม่เอื้อต่อการให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้เพาะปลูกซึ่งอาจจะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของดินคือมีระดับการเกาะตัวกันของเนื้อดินมากไปส่งผลให้ดินขาดความร่วนซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่ธาตุอาหารภายในดินลดลงหรืออาจจะเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเค็มจัด

ซึ่งการที่ดินเสื่อมสภาพลงไปจนเป็นเช่นนี้ก็อาจจะมีได้หลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นช่วงฤดูร้อนที่ร้อนมากเกินไปรวมไปถึงการชะล้างหน้าดินโดยน้ำหรือลมรวมถึงกิจกรรมที่เกิดจากคนเป็นผู้กระทำเช่นการเพาะปลูกที่ทำอย่างต่อเนื่องมากเกินไปหรือการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากเกินไป

ดินที่จัดได้ว่าเป็นดินดี จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • อินทรียวัตถุ ซึ่งเกิดมาจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ โดยทั่วไป ดินที่ดีควรจะมีอินทรียวัตถุอยู่ที่ร้อยล่ะ 5 จากปริมาณของดินทั้งหมด
  • อากาศ ดินที่มีอากาศถ่ายเท ร่วนกำลังดี จะต้องมีอากาศอยู่ที่ร้อยล่ะ 25 จากปริมาณดินทั้งหมด
  • เนื้อดิน ซึ่งไม่ควรมีคุณสมบัติด่างจัดหรือเป็นกรดจัด ควรมีเนื้อดินอยู่ร้อยล่ะ 45 จากปริมาณดินทั้งหมด
  • ความชื้น สิ่งที่จะช่วยให้จุลินทรีย์และไส้เดือนมีชีวิตอยู่ได้ และทำให้ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ภายในดิน ควรมีอยู่ร้อยล่ะ 25 จากปริมาณของดินทั้งหมด

การจะฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นตัวช่วยสำคัญซึ่งปุ๋ยที่เหมาะแก่การนำมาฟื้นฟูสภาพดินประกอบไปด้วย

  • ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซึ่งเป็นการหมักสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง
  • ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรสามารถผลิตได้เองเช่นเดียวกับปุ๋ยหมัก
  • ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่เกิดจากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ บางคนก็เรียกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยเคมีก็มีอาทิเช่น ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น

การใช้ปุ๋ยในการฟื้นฟูดินจะต้องพิจารณาจากปัญหาของดินก่อน เช่น ถ้าดินเป็นกรด ก็อาจจะต้องใช้การให้ปุ๋ยอินทรีย์แบบเข้มข้น ควบคู่ไปกับการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน หรือถ้าขาดสารอาหาร เช่น ขาดไนโตรเจน ก็อาจจะให้ปุ๋ยที่ให้ปริมาณไนโตรเจนสูง เป็นต้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อฟื้นฟูดินนั้น มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกพอสมควร ที่เกษตรกรสามารถหาข้อมูลเชิงลึกได้เพิ่มเติมจากหลายๆ แหล่งข้อมูล เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงสภาพดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับ

นามปากกา : Happy Black Cat

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดินดี มีชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!