ระวังช่วงนี้ “โรคผลเน่า”ในทุเรียนช่วงระยะเก็บเกี่ยวระบาด

1577

สภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนช่วงนี้แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคผลเน่า สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน และมักพบโรคในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน หรือในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนแล้วอาจพบโรคผลเน่าในระหว่างการบ่มผลทุเรียนให้สุก มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราหลายชนิด ที่สำคัญที่สุด คือ โรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปธอร่า (Phytophthora Fruit rot) สาเหตุเชื้อรา Phytophthora palmivora

ลักษณะอาการ

โรคนี้จะพบพบอาการได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนด แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และระหว่างการบ่มผลให้สุก โดยอาการเริ่มแรกจะพบเปลือกผลทุเรียนเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำ ต่อมาจุดแผลจะลุกลามขยายใหญ่มากขึ้นตามการสุกของผลทุเรียน กรณีที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบริเวณแผล ซึ่งสามารถพบอาการของโรคได้ตั้งแต่ผลทุเรียนที่ยังอยู่บนต้น ถ้าอาการรุนแรงมาก ผลทุเรียนจะเน่าและร่วงหล่นก่อนกำหนด ผลทุเรียนที่เกิดการติดเชื้อจะลุกลามเข้าตามไส้เมื่อสุก ทำให้เนื้อทุเรียนเสีย มีรสเปรี้ยว เชื้อราอาจเข้าลึกถึงเมล็ด

สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคผลเน่า เกษตรกรควรหมั่นตรวจผลทุเรียนในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ให้เกษตรกรตัดผลทุเรียนที่เป็นโรคและเก็บผลทุเรียนเน่าที่ร่วงหล่นใต้ต้นนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสะสมในแปลง หลีกเลี่ยงการนำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรเมื่อใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งโรคผลเน่าจะมีเชื้อสาเหตุโรคชนิดเดียวกับโรครากเน่าและโคนเน่า เกษตรกรควรทำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมกัน เพื่อให้การป้องกันกำจัดโรคได้ผลดียิ่งขึ้น

ส่วนแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าสูง สืบเนื่องมาจากในแปลงมีต้นที่เป็นโรครากเน่าและโคนเน่ามาก รวมถึงมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงที่ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต อาจส่งผลให้เชื้อสาเหตุโรคติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการของโรค ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลทุเรียนต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ให้เกษตรกรปูพื้นดินด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาดเพื่อวางผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยวแล้ว วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับพื้นดินที่มีเชื้อสาเหตุโรคได้ และให้ระมัดระวังการขนย้ายไม่ให้เกิดบาดแผลขึ้นกับผลทุเรียน

หากพบการระบาดของโรคผลเน่า ให้เกษตรกร มีแนวทางป้องกันดังนี้
วิธีที่ 1 การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้เชื้อราไตรโคฟูลาร์ (ไตรโคเดอร์มา) 50-100 กรัม (2-4 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร โดยกวนล้างสปอร์ในน้ำ 1-2 ลิตรก่อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ำจนเต็ม 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในแปลงกล้าบริเวณโคนต้นพืช และฉีดพ่นทางใบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อป้องกันโรค และพืชที่แสดงอาการเป็นโรค
วิธีที่ 2 ใส่เชื้อลงในดิน โดยการผสมเชื้อราไตรโคฟูลาร์ (ไตรโคเดอร์มา) กับรำละเอียด และปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วในอัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. (2 ซอง) รำ 5 กก. และปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. นำเชื้อคลุกเคล้ากับรำให้เข้ากันดีก่อน แล้วจึง ผสมกับปุ๋ยหมัก หากปุ๋ยหมักแห้งเกินไปให้พรมน้ำให้มีความชื้นพอประมาณ หลังจากผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 1 วัน ใช้ได้กับพืชทุกประเภทดังนี้ ใช้กับวัสดุเพาะกล้า ส่วนผสมเชื้อ 1 ส่วน/ ดินเพาะกล้า 4 ส่วน
ดังนั้น หากแปลงที่เคยเป็นโรครากเน่า และโค่นเน่ามาแล้ว การเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน ให้ปูพื้นดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาด เพื่อลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดิน และการขนย้ายควรระมัดระวังบาดแผลที่จะเกิดขึ้นกับผลด้วย  ก็ต้องระวังด้วย โดยเพาะช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญปัจจุบันทุเรียนราคาดีด้วย หากประมาทเกิดโรคผลเน่าแล้วจะสร้างความเสียหายอย่างน่าเสียดายค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!