รับมือ 6 โรคพืชอันตรายที่มักเกิดในช่วงหน้าฝน

623

ในช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ในช่วงฤดูฝนแล้วนั้น นักเกษตรกรทราบกันไหมว่า มีโรคพืชใดบ้างที่มักมากับฤดูฝน และสามารถเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรของคุณได้ โดยวันนี้ เราได้รวบรวมเอา 6 โรคพืชที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝน ลักษณะการเข้าทำลาย รวมถึงวิธีป้องกันและกำจัดโรคอย่างถูกต้องมาให้ได้นำไปปรับใช้และป้องกันพืชผลทาการเกษตรของคุณให้มีผลผลิตที่ดีมาฝากกัน

โรคพืชในหน้าฝน มีดังนี้

1.โรคเหี่ยวเหลือง

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum จะพบว่าบริเวณใบจะค่อยเกิดอาการเหี่ยว และพบว่าบริเวณใบช่วงโคนต้นจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และเริ่มหลุดร่วงออกจากต้น ในกรณีรุนแรงจะส่งผลให้ต้นตายได้

วิธีป้องกันและรักษาโรค

หมั่นตรวจใบพืชอย่างสม่ำเสมอ

หากพบพืชที่เป็นโรคให้ทำการเผา หรือกลบฝังทันที

ปลูกพืชหมุนเวียน

เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค

การใช้ชีวภัณฑ์ราแบคเทค ชนิดผง[คลิกดูรายละเอียดสินค้า]  ในการป้องกันและยับยั้งการเกิดโรค และช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี

2.โรครากเน่าโคนเน่า

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เกิดจากเชื้อรา Phytophthora sp. มีสาเหตุมาจากบริเวณเเปลงปลูกมีน้ำท่วมขัง สามารถสังเกตได้ว่า บริเวณรากจะมีอาการเน่าและช้ำ บริเวณดอก ใบ และผลจะมีลักษณะอาการเน่า บริเวณใบมีจุดสีน้ำตาลเข้ม บริเวณขอบใบจะมีอาการซีดเหลือง และบริเวณผลจะมีอาการเน่า และอาจทำให้ต้นเหี่ยวตายในที่สุด

วิธีป้องกันและรักษาโรค

หากพบพืชที่เป็นโรคให้ทำการถอนและเผาทำลายทันที

ปรับปรุงบริเวณแปลงปลูกให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ไตรโครเทค ชนิดผง [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เเพื่อควบคุมและยับยั้งการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

3.โรคเน่าคอดิน

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เป็นโรคที่ เกิดจากเชื้อรา  Phytophthora sp. หรือ Pythium sp. มีสาเหตุมาจากการปลูกพืชที่อัดแน่นและเบียดกันจนเกินไป มักเกิดขึ้นกับพืชในระยะต้นกล้า และระยะเมล็ด โดยจะสามารถสังเกตได้ว่า ต้นกล้าที่งอกขึ้นมานั้นจะไม่มีความสม่ำเสมอ มีรอยช้ำเกิดขึ้นที่โคนต้น บริเวณโคนต้นจะเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาล หรือหักพับลง และอาจเกิดอาการตายเป็นหย่อมๆ

วิธีป้องกันและรักษาโรค

เว้นระยะห่างการเพาะกล้า ให้มีช่องว่างเพื่อระบายอากาศและความชื้น

ปรับระบบการระบายน้ำของแปลงปลูก ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้มีน้ำขัง

ตรวจสอบและทำความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อพบต้นพืชที่เป้นโรคให้เผาทำลายทันที

ควบคุมปริมาณการให้น้ำแต่พอดี

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ฮิวมิคเพื่อปรับโครงสร้างดินช่วยให้ดินสามารถถ่ายเทน้ำและอากาศได้เป็นอย่างดี

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ราแบคเทค ชนิดผง[คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เพื่อควบคุมและยับยั้งการเกิดโรครากเน่าคอดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.โรคราสนิมขาว

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Albugo Candida สามารถสังเกตได้ว่าบริเวณใบส่วนบนของพืชนั้นจะมีจุดสีเหลืองจางๆ และบริเวณใต้ใบจะมีตุ่มสีขาว ที่มีลักษณะนูน และปุ่มปมสีขาวที่บริเวณลำต้นและก้าน ในกรณีรุนแรงจะส่งผลให้บริเวณใบเริ่มแห้งและร่วงออกจากต้นได้

วิธีป้องกันและรักษาโรค

ทำความสะอาดเเปลงปลูกสม่ำเสมอ

หากพบพืชที่เป็นโรคให้รีบถอนและเผาทำลายทันที

ปลูกพืชโดยมีการเว้นระยะห่าง เพื่อให้พืชมีอากาศที่ถ่ายเท

ปลูกพืชหมุนเวียน

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ราแบคเทค ชนิดผง[คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เพื่อยับยั้งและควบคุมการเกิดโรคราสนิมขาวและทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี

5.โรคราน้ำค้าง

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica ซึ่งเชื้อชนิดนี้จะเกิดกับพืชตระกูลกะหล่ำโดยตรง ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าบริเวณใต้ใบ จะมีผงสีขาวหรือผงสีเทาคล้ายแป้งกระจายอยู่โดยรอบ และเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวกลายมาเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ส่งผลให้ใบเกิดอาการร่วงหล่น สามารถส่งผลให้ดอกกะหล่ำมีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูป รวมถึงการเกิดแผลสีน้ำตาลหรือดำขึ้นที่บริเวณโดยรอบของดอก และในกรณีรุนแรงอาจทำให้แห้งตายได้

วิธีป้องกันและรักษาโรค

พยายามทำความสะอาดแปลงโดยเก็บซากพืชสม่ำเสมอ

ปลูกพืชโดยเว้นระยะห่าง

เลือกพันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อโรค

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ราแบคเทค ชนิดผง [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เพื่อควบคุมและยับยั้งการเกิดโรคราน้ำค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.โรคใบจุด

ลักษณะของการเข้าทำลาย

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp. โดยจะพบว่าบริเวณใบของพืชมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีเหลือง แล้วเปลี่ยนสีน้ำตาลม่วง โดยจุดเหล่านั้นจะค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้น และสังเกตได้ว่ามีเชื้อราสีดำขึ้นบางๆอยู่โดยรอบ มักเกิดได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ซึ่งอาจส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของไม่ได้ผลผลิตที่ดี และอาจทำให้พืชเเคระเกร็น เนื่องจากไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเอง

วิธีป้องกันและรักษาโรค

ใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาด และปราศจากโรค

รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ

ใช้แสลนกันลมป้องกันไม่ให้เชื้อปลิวมากับลม

หากพบพืชที่ติดโรคให้ทำการถอนและเผาทำลายทันที

ฆ่าเชื้อวัสดุเพาะกล้าทุกครั้งก่อนใช้

เลือกใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเทค ชนิดผง [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เในการกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคใบจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นามปากกา : Arbadahey

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!