หนอนกระทู้ระบาด ช่วงเก็บเกี่ยวหอมแดง จัดการด้วยบีทีฟูลาร์

หนอนกระทู้ในหอมแดง
1436

สภาพอากาศช่วงนี้กลางวันมีแดดแรง กลางคืนจะมีอากาศเย็นช่วงนี้  แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม ที่พบได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง มักพบตัวหนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม ทำให้ใบหอมแดงมีสีขาว จากนั้นหนอนกระทู้หอมจะกัดกินจากใบหอมลงไปถึงหัวหอมแดง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตหอมแดงได้ เกษตรกรควรหมั่นตรวจเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนกระทู้หอมในแปลงมาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อช่วยลดการระบาด สำหรับในระยะที่ตัวหนอนมีขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย

หนอนกระทู้ในหอมแดง
หนอนกระทู้ในหอมแดง

หนอนกระทู้ในหอมแดง

หนอนกระทู้ที่เข้าทำลาย หอมแดง ถ้าจำแนกในทางกีฏวิทยา มี 2 ชนิด จำแนกคือ หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) และ หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) แต่หนอนทั้งสองชนิด มีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ ตัวเต็มวัย เป็น ผีเสื้อกลางคืน (moth) วางไข่เป็นกลุ่มบนใบหอม ไข่แต่ละกลุ่มมีไข่จำนวนมาก (egg mas) หนอนวัยแรกที่ฟักออกจากไข่จะอาศัยแทะกินใบหอมอยูภายนอก ซึ่งเป็นระยะที่หอนอ่อนแอต่อสารเคมีมากที่สุด หนอนวัยที่ 2 จะเจาะเข้าไปอาศัยอยู่ในหลอดหอม ดังนั้นระยะเวลาที่หอนจะอยู่ภายนอกหลอดหอม มีเพียง 1-2 วันเท่านั้น ถ้าเราฉีดพ่นสารเคมีตั้งแต่ต้น ก็จะทำให้หนอนตายได้ง่าย เมื่อหนอนเจาะเข้าใบหอมแล้ว การควบคุมหนอนก็จะยากขึ้น  โดยพฤติกรรมของหนอนกระทู้ คือ เมื่อหนอนเจริญวัยไปจนถึงระยะเข้า ดักแด้ (pupa) หนอนวัยสุดท้ายจะคลานไปเข้าดักแดในดิน ซึ่งอาจทำลายดักแด้ได้ยากมาก ประชากรของแมลง ก็จะมีครบทุกระยะ คือ มีทั้ง ผีเสื้อ ไข่ และหนอน ปะปนกันในแปลงปลูกหอม ทำให้การควบคุมไม่ได้ผล ดังที่เกิดการระบาดขึ้น ณ ขณะนี้

หนอนกระทู้ในหอมแดง

ทั้งนี้ หากพบการระบาดของ หนอนกระทู้หอม จำเป็นต้องเร่งกำจัดอย่างเร่งด่วน เพราะหากเกษตรกรปล่อยปละละเลยจะมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้พืชผลตายได้ ซึ่งแนวทางการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอม ไม่แนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลง เนื่องจาก หนอนกระทู้หอม เป็นกลุ่มหนอนที่พัฒนาตัวเองในการต้านทานสารฆ่าแมลงได้ดี ดังนั้น วิธีป้องกันและกำจัดได้ดีที่สุด คือ การใช้กลวิธี เช่น เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย ซึ่งวิธีนี้ให้ผลดีและมีประสิทธิภาพมาก

หนอนกระทู้ในหอมแดง

 

วิธีการป้องกัน
เกษตรกรควรหมั่นตรวจเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนกระทู้หอมในแปลงมาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเมื่อเริ่มพบการระบาด เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้รุนแรง

ความรุนแรงในการระบาดและการป้องกัน
ระยะที่ตัวหนอนมีขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย :ให้เกษตรกรพ่นด้วยบีทีฟูลาร์ ด้วย อัตรา 80-100 cc/น้ำ 20 ลิตร หากระบาดมากใช้ 100-120 cc/น้ำ 20 ลิตร และเติมสารจับใบทุกครั้ง ฉีดพ่นตอนเย็นทุก 5-7 วัน 2-3 ครั้ง โดยฉีดให้พืชเปียกชุ่มโชก เพื่อให้หนอนสามารถกินเชื้อบีทีที่ได้มากๆ การออกฤทธิ์ เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเข้าไป พิษในผลึกโปรตีนของเชื้อจะมีผลต่อปากและช่องท้องของหนอน ทำให้เป็นอัมพาต เคลื่อนไหวช้าลง พิษจะทำลายผนังช่องท้องทำให้หนอนตาย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!