หยุด…ใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อินทรีย์
1036

เกษตรกรในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นก็ยังใช้สารพิษจากยาฆ่าเพลี้ย หนอน แมลง รา ไรกันอยู่เป็นจำนวนมาก บ้างเกษตรกรอยากจะเลิก แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องความรู้และเงินทุนที่ไม่มากพอ…กลัวว่าไม่มีผลผลิตนำมาขาย รายได้น้อย และส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย นี่คือปัญหาหลักๆ ของเกษตรกร คือความจริงก็อยากจะใช้สิ่งที่ปลอดภัยกับชีวิตของตนเอง แต่เนื่องด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่ รายได้ยังน้อย จึงยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง บวกกับองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ ก็ยังน้อย เพราะค่อนชีวิตนั้น ทำการเกษตรในรูปแบบของเคมีที่มีพิษมาโดยตลอด🌱🌱💚

แต่ปัญหาก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออก สำหรับเกษตรกรที่คุ้นเคยกับสารเคมีมาตลอดชีวิต หากพยายามดูแลรักษาพืชผักผลไม้ในแปลงเกษตรในช่วง 70% แรกของการผลิตด้วยความชำนาญเดิมของตนเองที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว ในช่วง 30% หลัง ในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวเปลี่ยนมาใช้ในแนวทางชีวภาพ…

หยุดใช้สารเคมี

หยุดใช้สารเคมี

หยุดใช้สารเคมี

ปัจจุบันชีวภัณฑ์เหล่านี้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับเคมีมากขึ้น มีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร มีความปลอดภัยกว่าน้ำปลาถึงสิบเท่า มีการันตีจาก ออร์แกนิคไทยแลนด์ และ ไอโฟม (IFOAM) ซึ่งผลผลิตที่ออกมามั่นใจได้ว่า มี่ความปลอดภัยสูงและสามารถส่งออกไปยังนานาอารยะประเทศได้

หยุดใช้สารเคมี

อย่างน้อยการหยุดฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีสารพิษในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ก็ช่วยทำให้คนในชุมชนและผู้บริโภคคนไทยได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าดีๆ นำมาปรุงอาหาร และปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!