เกษตรแบบยั่งยืน ช่วยรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19

covid-19
3036

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างมากในการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ในบางประเทศ ภาครัฐให้คำแนะนำต่อประชาชนให้เตรียมความพร้อมเรื่องอาหารและน้ำไว้สำหรับสองสัปดาห์ในกรณีที่คนในครอบครัวติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงต้องกักตัวเอง ประเทศจีนซึ่งเป็นต้นตอของไวรัสโควิด-19 ในช่วงแรกของการระบาดมีประชาชนกักตุนสินค้า อาหารมากจนขาดแคลนและมีราคาสูงไวรัสร้ายระบาดส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย คนว่างงานเพิ่มขึ้น กำลังซื้อลดลงในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นข้าวสารอาหารแห้งอาจซื้อเก็บสำรองได้แต่พืชผักที่ต้องกินทุกวันจะทำอย่างไรความจริงแล้วระบบเกษตรที่ยั่งยืนจะเป็นทางรอดในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ และจะรับมือกับวิกฤตทั้งไวรัส ภัยแล้ง ฝุ่นพิษ เศรษฐกิจตกต่ำได้เป็นอย่างดี ดังนี้

covid-19

1.ความสำคัญเมล็ดพันธุ์ หากไม่ปล่อยให้เกิดการผูกขาดของเมล็ดพันธุ์พืชโดยกลุ่มทุน เปิดให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ผสมไปปลูกต่อได้ ปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ หากเกษตรกรมีพืชพันธุ์หลากหลายก็จะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางด้านอาหารไปด้วย ผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการกินมากยิ่งขึ้น

covid-19

2.การปลูกพืชยืนต้น ไม้ยืนต้นเป็นต้นแบบของเกษตรกรรมในเขตร้อน ช่วยในการกรองฝุ่นพิษ ไม่ต้องพึ่งสารเคมีก็สามารถเติบโตและทนทานได้ พืชยืนต้นบางชนิดปลูกครั้งเดียวก็จะเก็บไว้กินได้ตลอดชีวิต สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ

covid-19

3.เกษตรผสมผสาน ความยั่งยืนของเกษตรกรก็คือลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน การสร้างรายได้จากผลผลิตหลายชนิดจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียน ช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และมีความยืดหยุ่นต่อการเผชิญวิกฤตต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น การเกษตรคือผลิตอาหารเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพราะค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารนั้นสูงถึง 35% สำหรับคนทั่วไป และ 50% สำหรับผู้มีรายได้น้อย

covid-19

4.การปลูกผักในเมือง มีแนวโน้มที่คนในเมืองหันมาปลูกผักไว้กินเองเพิ่มมากขึ้น และนิยมกินอาหารที่มีผัก (ปลอดภัย) ในแทบทุกมื้อ เพราะผักที่ปลูกเองนั้นปลอดภัยกว่า หากเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารอันอาจเกิดจากวิกฤตโรคระบาด น้ำท่วม ฯลฯ ก็จะมีผักไว้บริโภคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยผักที่สามารถปลูกกินเองมีทั้งจากเมล็ดเพาะงอก (ถั่วเขียว ทานตะวัน ถั่วลันเตา) ผักล้มลุก (ผักบุ้ง ตำลึง กะเพรา) และผักยืนต้น (กระถิน ชะอม ผักหวาน)

สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญรับมือกับวิกฤตการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่เพียงแต่ไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังสร้างระบบเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล-มูลนิธีชีววิถี (BIOTHAI),เพจ พันพรรณ บ้านดิน โจน จันได

นามปากกา : ตะวันกับญาดา 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!