ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช

ปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกที่ขาดไม่ได้เลย คือ ปุ๋ย หรือธาตุอาหารของพืช ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ปุ๋ยมีหลายประเภท หลายหลากแหล่งที่มา ปุ๋ยเป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชหลายชนิด ซึ่งธาตุอาหารแต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้ประโยชน์จากปุ๋ยจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดพืช อายุ ปริมาณการใส่ และช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย เพื่อให้พืชได้รับประโยชน์สูงสุด
error: Content is protected !!