พระอัจฉริยะภาพ

ความภาคภูมิใจที่สุดของคนไทย คือมีพระเจ้าแผ่นดินนักเกษตร ที่ทรงวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือเกษตรกรในทุกถิ่นที่ทั่วประเทศไทย พระราชทานแนวคิดด้านการเกษตรมากมาย ทรงสร้างแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เกษตรกรไทยเดินตามรอยพ่อ ด้วยความพอเพียง เพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน
error: Content is protected !!