The SV Group Reward

ระดับสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับระดับสมาชิก

ยอดสั่งซื้อภายในรอบ 1 ปี

Green

เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับ 1 เมล็ดพันธุ์

0 – 14,999 บาท

Gold

เมื่อซื้อสินค้าทุก 15 บาท ได้รับ 1 เมล็ดพันธุ์

15,000 บาท – 29,999 บาท

Platinum

เมื่อซื้อสินค้าทุก 10 บาท ได้รับ 1 เมล็ดพันธุ์

30,000 บาท ขึ้นไป

ชื่อหน่วย (คะแนน) -> Seeds (เมล็ดพันธุ์)

 

เงื่อนไขการสะสมเมล็ดพันธุ์ (คะแนน)

  • ยอดสะสม ไม่รวมค่าขนส่ง
  • การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบจำนวนตามตารางข้างต้น
  • คะแนนมีอายุ 1 ปี
  • การรักษาระดับสมาชิก ขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  • สงวนสิทธ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกเมล็ดพันธุ์

  • ทุก 100 เมล็ดพันธุ์ = 20 บาท
  • สำหรับใช้แลกสินค้าภายในบริษัทเอส.วี.กรุ๊ป เท่านั้น
  • คะแนนเมล็ดพันธุ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า